اینورتر تله مکانیک Telemecanique

گروه مهندسی فردا نماینده رسمی فروش اینورتر تله مکانیک یا اشنایدرالکتریک فرانسه میباشد که شامل مدلهای ATV11 ، ATV31 ، ATV21 ، ATV31 ، ATV61 ، ATV71 ، ATV312 ، ATV212 ، ATV58 ، ATV28 ، ATV18 است.

اینورتر تله مکانیک مدل ATV11

اینورتر تله مکانیک مدل ATV31

اینورتر تله مکانیک مدل ATV21

اینورتر تله مکانیک مدل ATV31

اینورتر تله مکانیک مدل ATV61

اینورتر تله مکانیک مدل ATV71

اینورتر تله مکانیک مدل ATV312

اینورتر تله مکانیک مدل ATV 212

اینورتر تله مکانیک مدل ATV58

اینورتر تله مکانیک مدل ATV28

اینورتر تله مکانیک مدل ATV18