اینورتر امرن Omron

گروه مهندسی فردا نماینده رسمی فروش انواع اینورتر امرن Omron  میباشد که شامل مدلهای 3G3EV ، 3G3MV ، 3G3JV ،3G3JX ، 3G3MX است.

اینورتر امرن مدل 3G3EV

اینورتر امرن مدل 3G3MX

اینورتر امرن مدل 3G3JX

اینورتر امرن مدل3G3JV

اینورتر امرن مدل3G3MV