موتور و گیربکس سی تی Siti

  • گروه مهندسی فردا در زمینه تأمین انواع موتور و گیربکس سی تی SITI ایتالیا در مدلهای ریز آماه همکاری میباشد. I – P+MI – CMI – U – P+MU – CMU+U – NHL – BH – NPL – NPD – RP2 – R – MK – NRG

    موتور و گیربکس سی تی SITI

    گروه مهندسی فردا در زمینه تأمین انواع موتور و گیربکس سی تی SITI ایتالیا در مدلهای ریز آماه همکاری میباشد. I – P+MI – CMI – U – P+MU – CMU+U – NHL – BH – NPL – NPD – RP2 – R – MK – NRG

    ادامه ...