موتور و گیربکس سی تی SITI

گروه مهندسی فردا در زمینه تأمین انواع موتور و گیربکس سی تی SITI ایتالیا در مدلهای ریز آماه همکاری میباشد.

I – P+MI – CMI – U – P+MU – CMU+U – NHL – BH – NPL – NPD – RP2 – R – MK – NRG