موتور و گیربکس فلندر Flender

گروه مهندسی فردا در زمینه تأمین انواع موتور گیربکس های فلندر Flender آلمان در مدلهای زیر آماده همکاری میباشد.

Worm gear units

CUW …       with Output shaft on side A, B or both side

COW…       with Output shaft on side A, B or both sides

CFW…         with flange on side A or B

CDA…         with torque arm on side A or B / with or without end plate

CUA…         with output on side A or B / with or without forcing plate

COA…         with output on side A or B / with or without forcing plate

CFA…         with flange cover on side A or B / with or without forcing plate

Bevel helical geared motors K and B series

Gear unit types: B , K , KA , KAS , KAT

Gear unit types: BZ , BF, BAD , BAF, BAZ , BADS , BAFS , BAZS , BADT , BAFT , BAZT , KF, KM , KAD , KAF , KAM , KAZ , KADS , KAFS , KAZS ,

KADT , KAFT , KAZT

Parallel shaft geared motors

Gear unit types: FZ , FD , FZA , FDA