موتور و گیربکس های روسی Rossi

گروه مهندسی فردا در زمینه تأمین انواع موتور وگیربکس های روسی Rossi ایتالیا در مدلهای زیر آماده همکاری میباشد.

V / IV / RV / RIV …   Worm gear reducers

MRV / MR V / MR2IV …   Worm gearmotors

2I / 3I …   Coaxial gear reducers and gearmotors

2E / 3E / 4E / CE / C2E / C3E …   PLANETARY GEAR REDUCERS AND GEARMOTORS

CI / ICI …   Parallel shaft gear reducers and gearmotors

RI …  Parallel shaft gear reducers

RC / RCI …   Right angle shaft gear reducers